Posted on กันยายน 2, 2016 at 5:22 pm

ชื่อเรียก : ปูนซีเมนต์ผสม ตราดอกบัวฟ้า

คุณสมบัติทั่วไป

เป็นปูนซีเมนต์ผสม ที่ผลิตตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 80-2550 ปูนตราดอกบัวฟ้ามีคุณสมบัติเหนียวลื่น ระยะเวลาแห้งตัวพอเหมาะ ยึดเกาะได้ดีเหมาะกับงานประเภทต่างๆ ดังนี้

  • งานก่ออิฐ
  • งานฉาบปูน
  • งานก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก

 

ราคา : รับใบเสนอราคา