Posted on กันยายน 2, 2016 at 5:25 pm

ชื่อเรียก : ปูนซีเมนต์ตราบัวแดง

คุณสมบัติทั่วไป

เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง ที่ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 15 เล่ม 1-2547 และมาตรฐาน ASTM C 150 ของประเทศสหรัฐอเมริกาเหมาะกับงานคอนกรีตทั่วไป และงานคอนกรีตขนาดใหญ่ทุกชนิด เช่น อาคาร สนามบิน สะพาน ถนน และผลิตภัณฑ์คอนกรีตต่างๆ ที่ต้องการความแข็งแรง และความคงทนถาวร

ราคา : รับใบเสนอราคา